Το εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελείται από τέσσερα συνθετικά μέρη που στοχεύουν σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης:

(α) Διαδραστική Φωνητική Βιβλιοθήκη
Η διαδραστική φωνητική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει την περιγραφή και αναπαράσταση της άρθρωσης των φωνηέντων και συμφώνων της ελληνικής με τη χρήση διαγραμμάτων κινούμενης φωνητικής οδού (animation) και αρχεία βίντεο και ήχου από τρεις Έλληνες ομιλητές (έναν άνδρα, μία γυναίκα και ένα παιδί). Οι ομιλητές παράγουν τα ελληνικά φωνήεντα και σύμφωνα μεμονωμένα και σε λέξεις με τον ήχο-στόχο σε διαφορετικές θέσεις (π.χ. για τον ήχο «σ» οι λέξεις «σούπα», «καλός», «δάσος»). Παράλληλα, υπάρχουν ηλεκτροπαλατογραφικά δεδομένα των ήχων, τα οποία δείχνουν τη θέση της γλώσσας κατά την επαφή της με τον ουρανίσκο αλλά και βίντεο υπερηχογραφικής καταγραφής των ήχων όπου φαίνεται η κίνηση της γλώσσας μέσα στο στόμα κατά την άρθρωση κάθε φθόγγου.

(β) Βασική Εκπαίδευση
Η βασική εκπαίδευση προσφέρει εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων βασικών χαρακτηριστικών της ομιλίας όπως η διάρκεια, το ύψος, η ένταση, και η ηχηρότητα. Η εξάσκηση γίνεται με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων δραστηριότητων/παιχνιδιών με κινούμενες εικόνες.

(γ) Τεμαχιακή Εκπαίδευση
Στο επίπεδο αυτό υπάρχουν ασκήσεις αντίληψης μεμονωμένων ήχων στις οποίες ο χρήστης ακούει τον ήχο-στόχο και πρέπει να επιλέξει το σωστό ήχο από μία σειρά επιλογών. Επιπλέον, υπάρχουν ασκήσεις παραγωγής στις οποίες ο χρήστης παράγει τον ήχο-στόχο (φωνήεν ή σύμφωνο) λαμβάνοντας οπτική ανατροφοδότηση της παραγωγής του σε πραγματικό χρόνο.

Το επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης αφορά την πρόσληψη και παραγωγή συλλαβών και λέξεων με διαφορετικούς συνδυασμούς φωνηέντων και συμφώνων. Συγκεκριμένα για την πρόσληψη ήχων υπάρχουν ασκήσεις διάκρισης φωνηέντων και συμφώνων σε ελάχιστα ζεύγη που παράγονται μεμονωμένα (π.χ. πήρα-πέρα, λάμπα-ράμπα) αλλά και σε περιβάλλον πρότασης (παραδειγματικά και συνταγματικά, π.χ. έκανε μεγάλο…. κόπο – κόμπο). Ο χρήστης λαμβάνει βαθμολόγηση για αυτές τις ασκήσεις. Τέλος, γίνεται εκπαίδευση στην παραγωγή φωνηέντων και συμφώνων σε συλλαβές, λέξεις και εκφωνήματα βασισμένα σε αυτόματη αναγνώριση φωνής με ταυτόχρονη αξιολόγηση.

(δ) Υπερτεμαχιακή Εκπαίδευση
Το τελευταίο επίπεδο εκπαίδευσης αφορά τη μελωδία της γλώσσας (υπερτεμαχιακά στοιχεία, δηλαδή τον τόνο, επιτονισμό και ρυθμό). Για την πρόσληψη ζητείται από τον χρήστη η διάκριση επιτονικών καμπύλων (γραμμές που δείχνουν την αύξηση και την μείωση του ύψους της φωνής, δηλαδή της βασικής συχνότητας) ανάλογα με τη γραμματική λειτουργία του εκφωνήματος, π.χ. καταφάσεις, ερωτήσεις μερικής και ολικής άγνοιας, εστίαση). Διδάσκεται επίσης και η έκφραση στάσης (συναισθήματα, ευγένεια) σε επίπεδο λέξης και εκφωνήματος μέσω σύνδεσης ενός εκφωνήματος με μια εικόνα (π.χ. προσώπων χαρούμενων, στεναχωρημένων κλπ). Στις ασκήσεις αυτές παρέχεται βαθμολόγηση.
Στις αντίστοιχες ασκήσεις παραγωγής εμφανίζεται η επιτονική καμπύλη του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, για διαφορετικές γραμματικές και επικοινωνιακές λειτουργίες στα επίπεδα της λέξης και του εκφωνήματος, αντιπαραβαλλόμενη με αυτή του τυπικού λόγου. Στόχος είναι η καμπύλη του εκπαιδευόμενου να πλησιάσει σταδιακά την καμπύλη των φυσικών ομιλητών.

Leave a Reply