Οι κυρίως επιστημονικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η ανάπτυξη μιας βάσης φωνητικών δεδομένων από 60 ομιλητές των Ελληνικών (20 άνδρες, 20 γυναίκες και 20 παιδιά, 7-11 ετών) για την φωνητική ανάλυση επιλεγμένου τεμαχιακού και υπερτεμαχιακού υλικού (π.χ. συχνότητες διαμορφωτών, διάρκεια τεμαχίων, τονικό ύψος, μετρήσεις έντασης) η οποία αποσκοπεί στο:

 • να εντοπιστούν οι στόχοι παραγωγής στον τυπικό λόγο στα Ελληνικά,
 • να συγκεντρωθούν τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης φωνής,
 • να καθοριστούν οι παράμετροι που αφορούν την οπτικοποίηση της ανατροφοδότησης που θα λαμβάνουν οι χρήστες του συστήματος.

Το ηχογραφημένο υλικό αποτελείται από:

 •   μεμονωμένα φωνήεντα και σύμφωνα,
 •   φωνήεντα και σύμφωνα σε συλλαβική δομή (πα, τα, κα, σι, ζι, κλπ),
 •   φωνήεντα και σύμφωνα σε δισύλλαβες λέξεις με τόνο στην πρώτη ή δεύτερη συλλαβή (π.χ. «πάτα», «πατά»),
 •   επιλεγμένες πολυσύλλαβες λέξεις και λέξεις με εγκλιτικό τόνο (δάσκαλος, δάσκαλός μου),
 •   σύντομα εκφωνήματα με διαφορετική θέση εστίασης (π.χ. το παιδί παίζει στην αυλή, το παιδί παίζει στην αυλή) και επιτονικές δομές (καταφάσεις, ερωτήσεις μερικής και ολικής αγνοίας, κλπ),
 •   σύντομο δείγμα αυθόρμητου λόγου.

Λεπτομέρειες για την φωνητική ανάλυση της βάσης φωνητικών δεδομένων είναι διαθέσιμες εδώ. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι ελεύθερη σε όλους, με δυνατότητες εξερεύνησης και χρήσης από την επιστημονική κοινότητα.

2. Η δημιουργία του συστήματος εκπαίδευσης με βιοανατροφοδότηση. Τα αποτελέσματα από τη φωνητική ανάλυση της βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του συστήματος εκπαίδευσης με βιοανατροφοδότηση, το οποίο στηρίζεται στην οπτικοποίηση της ομιλίας και στην αυτόματη αναγνώριση φωνής.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να:

 •  δει την παραγωγή του σε πραγματικό χρόνο,
 •  να συγκρίνει την παραγωγή του με δεδομένα από τους ηχογραφημένους ομιλητές
 • να λάβει αξιολόγηση για την προσπάθειά του.

Το είδος της αξιολόγησης που δίνεται σε κάθε μέρος τους εργαλείου εξαρτάται από την ηλικία και την γλωσσομάθεια ή γλωσσική ικανότητα του χρήστη (χρήση ποσοστών, χρωμάτων, κινούμενων εικόνων, κλπ), ενώ θετική ενθάρρυνση προσφέρεται οπτικά με τη χρήση γραφικών.

3.  Η ανάλυση μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης
(α) των διαγλωσσικών διαφορών σε τεμαχιακό και υπερτεμαχιακό επίπεδο μεταξύ της ελληνικής και διαφόρων ευρωπαϊκών και μη γλωσσών με στόχο:

 • να εντοπιστούν οι πιο συχνές δυσκολίες στην παραγωγή της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ποιοτικό επίπεδο,
 • να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα δυσκολιών μεταξύ διαφορετικών γλωσσολογικών υπόβαθρων, και
 • να προσφερθεί βασική και απαραίτητη γνώση για την ιεράρχηση συγκεκριμένων στοιχείων που χρειάζεται να ενσωματωθούν στη διδασκαλία της προφοράς.

(β) των συχνών αποκλινουσών παραγωγών λόγου από κλινικές ομάδες με προβλήματα άρθρωσης και φώνησης, με στόχο

 • την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση για την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση συχνών λαθών στην παραγωγή
 • τη στοχοποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κατά τη λογοθεραπευτική παρέμβαση.

Leave a Reply