Ο τεμαχισμός και επισημείωση των δεδομένων εμπεριέχει πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης συμπεριλαμβανομένων του τεμαχιακού, λεξικού και εκφωνηματικού επιπέδου. Τα τεμαχιακά όρια εντοπίζονται με λογισμικό αυτόματης εύρεσης των ορίων και ελέγχονται χειρωνακτικά, όπου κριθεί απαραίτητο. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις αφορούν:

(α) Φωνήεντα: (1) Μέτρηση διαμορφωτών F1 και F2 στο μέσο του φωνήεντος. Αυτόματη εξαγωγή διαμορφωτών ακουλουθούμενη από χειρωνακτικό έλεγχο. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων για μέσο όρο και απόκλιση για όλους τους στόχους. Υπολογισμός Ευκλίδειας απόστασης μεταξύ φωνηέντων και δημιουργία φωνηεντικών χώρων. (2) μέτρηση διάρκειας, F0 και έντασης.

(β) Σύμφωνα: Τριβόμενα: Μετρήσεις (1) φάσματος στο χρονικό μέσο [DFT συχνότητα κορυφής φάσματος, στιγμές φάσματος M1-M4 (M1: κέντρο βαρύτητας, M2-M4: ασυμμετρία/φασματική λοξότητα (skewness) & κύρτωση)], (2) έντασης (ομαλοποιημένη RMS, FSRA και/ή HNR), (3) διάρκειας, Έκκροτα: διάρκεια κλειστής φάσης και ΧΕΦ για /p, t, k, b, d, g/. Αντηχητικά: Έρρινα και Πλευρικά: μετρήσεις διαμορφωτών (στο χρονικό μέσο), διάρκειας και έντασης, Μονοπαλλόμενο: μετρήσεις διαμορφωτών του φωνηεντικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των F3 και F4, και διάρκειας.

(γ) Τόνος: Σύγκριση συχνοτήτων διαμορφωτών, διάρκειας και έντασης μεταξύ τονισμένων και άτονων φωνηέντων για τον εντοπισμό διαφορών στους φωνηεντικούς χώρους λόγω του τόνου, και για διαφορές λόγω εγκλιτικού τόνου.

(δ) Επιτονισμός: Ανάλυση Gr-ToBI, η οποία θα συμπεριλαμβάνει ανάλυση ευθυγραμμισμού και ύψους των τονικών στόχων, καθώς και επισημείωση των breakindices για φραστικά όρια και παύσεις.